Plava crta
Srijeda, 17.10.2012.

Facebook Facebook

Share
Like

Vrlo rano nazvano je katehezom sveukupno nastojanje Crkve da ljude učini Kristovim učenicima, da im pomogne vjerovati da je Isus Sin Božji, kako bi po vjeri imali život u njegovo ime, da ih odgaja i poučava u tom životu i da tako izgrađuje Tijelo Kristovo. 

“Kateheza je odgoj vjere djece, mladeži i odraslih, koji posebno uključuje poučavanje kršćanske nauke, na organski i sistematski način, s ciljem da se uvedu u puninu kršćanskog života”.

Kateheza se sastoji – a da se s njima formalno ne poistovjećuje – u stanovitim elementima pastoralnog poslanja Crkve koji imaju neki katehetski vidik, pripremaju katehezu ili iz nje proizlaze; to su: prvi navještaj Evanđelja ili misionarsko propovijedanje, sa svrhom da se pobudi vjera; istraživanje razloga za vjerovanje; iskustvo kršćanskog života; slavlje sakramenata; ulazak u crkvenu zajednicu; apostolsko i misionarsko svjedočenje.

“Kateheza je tijesno povezana s cijelim životom Crkve. Ne samo geografska rasprostranjenost i brojčano povećanje, nego još više unutarnji rast Crkve, njezino podudaranje s Božjim naumom bitno ovise o katehezi”.

Razdoblja crkvene obnove ujedno su jaka vremena za katehezu. Tako u velikoj epohi crkvenih Otaca vidimo svete biskupe kako joj posvećuju zamašan dio svoje službe. To je vrijeme svetog Ćirila Jeruzalemskog, svetog Ambrozija i svetog Augustina te brojnih drugih Otaca, kojih katehetska djela ostaju uzorima.

Katehetska služba crpi uvijek nove energije u crkvenim Saborima. Tridentski je sabor u tom pogledu primjer koji treba istaknuti: u svojim konstitucijama i dekretima dao je katehezi povlašteno mjesto; izvor je Rimskog katekizma koji nosi i njegovo ime, a kao sažetak kršćanske nauke predstavlja djelo prvoga reda; u Crkvi je pobudio izvrsnu organizaciju kateheze i zahvaljujući svetim biskupima i teolozima kao sto su svet Petar Kanizije, sveti Karlo Boromejski, sveti Turibio de Mogrovejo, sveti Robert Bellarmino, pokrenuo je objavljivanje brojnih katekizama.

Ne čudi, stoga, što je u gibanju nakon Drugog vatikanskog sabora, koji je papa Pavao VI. smatrao velikim katekizmom modernog vremena, crkvena kateheza ponovo privukla pažnju. O tome svjedoče Opći katehetski direktorij iz 1971. godine, zasjedanja Biskupske sinode posvećena evangelizaciji (1974.) i katehezi (1977.), apostolske pobudnice koje su u vezi s njima: Evangelii nutiandi (1975.) i Catechesi tradendae (1979). Izvanredno pak zasjedanje Biskupske sinode 1985. godine zatražilo je “da se sastavi katekizam ili sažetak cjelokupne katoličke nauke koja se odnosi na vjeru i moral”. Sveti otac Ivan Pavao II. tu želju izraženu na Biskupskoj sinodi prihvatio je kao svoju, priznajući da ona “potpuno odgovara istinskoj potrebi opće Crkve i pojedinih Crkava”. I sve je učinio da se ta želja sinodalnih otaca ostvari.

Izvor: KKC 4-10

Srijeda, 17.10.2012.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.